Maakt maatschappelijke waarde beter zichtbaar

Van blindeninstituut naar kenniscentrum voor visuele beperkingen

BartuimeuslogoBartiméus is een organisatie die mensen met visuele beperkingen helpt hun leven optimaal in te richten. Ik heb namens deze organisatie mogen bijdragen aan drie communicatiepijlers van de toekomst: de sterkere profilering van de kennisfunctie, de herijking en herinrichting van de afdeling Communicatie tot een afdeling Communicatie en Marketing en het kwartiermakerschap voor de invulling van communicatie en profilering in de nieuwe strategische koers van Bartiméus.

 

In 2015 heb ik meegeholpen de binnen de organisatie ontwikkelde kennisinfrastructuur zowel intern als extern beter zichtbaar te maken. De kennisinfrastructuur wordt aangestuurd door het Kennisknooppunt, een organisatiegeleding die initiatieven neemt om de jarenlange ervaring en kennisontwikkeling van de eigen medewerkers intern beter te delen en over te brengen naar de dagelijkse externe praktijk. Dat is nog niet zo eenvoudig want de bijzondere impact van kennis wordt niet altijd als zodanig waargenomen en Bartiméusmedewerkers zien de directe dienstverlening aan clienten als meest belangrijke bijdrage.

Bartimeus kenniscyclus

Ik werkte onder andere aan de totstandkoming van een Kennismagazine, een (online) publicatie die specifiek focust op die kennisontwikkeling en -toepassing. Iris Stekelenburg deed de redactie van het blad dat tijdens de Kennisdag 2015 uitkwam. Ook werden materialen gemaakt waarmee de kennisfunctie van Bartimeus beeldend en ook eenvoudig kon worden uitgelegd en werd een werkwijze voor kennis opslaan, borgen en intern verspreiden via intranet opgesteld.

 

In 2016 heb ik op basis van bevindingen van eerder intern onderzoek een nieuwe visie op de communicatiefunctie van Bartiméus vormgegeven, samen met de afdelingsmedewerkers en het centraal management. Op basis hiervan is de afdeling uitgebreid naar de domeinen marketing en communicatie. Daarbij zijn een aantal nieuwe functies opgezet en ingevuld met nieuwe medewerkers. Ook is de governance van communicatieinstrumenten als website en intranet meer binnen de organisatie gebracht en zijn verantwoordelijkheden beter toebedeeld. De verdere ontwikkeling van relatiebeheerders binnen een nieuwe marketingpoot is ingezet met een trainingstraject waarin marketing en relatiebeheer wordt ingevuld voor de gehele organisatie.

 

In 2017 mocht ik als een van de 'koersversnellers' van de nieuwe strategische koers de basis formuleren onder de koerslijn 'Op De Kaart'. Doelstelling hiervan is het (uiteindelijk) zorgen voor beeldvorming en professioneel contact met alle 300.000 mensen in Nederland die slechtziend of blind zijn. Dit betekent een bredere en meer intensieve publiekscommunicatie, waarvoor de basis is gelegd middels een imagonderzoek, een interne verkenning van nieuwe aansprekende content en kennis die communicatief ingezet kan worden voor het bereiken van de doelgroep en een eerste aanzet tot een programma dat de 1.200 medewerkers van Bartiméus leert hoe zij ambassadeurs kunnen zijn voor eigen organisatie, vak en branche. Het programma is medio 2017 overgenomen door een vaste kracht.

 

Onderzoek naar het maakproces van kunst

logo HKUHet scheppen van kunst is een bijzonder proces, waarvan maker noch toeschouwer zich altijd bewust zijn van wat zich daarin allemaal afspeelt. Het Expertisecentrum Onderzoek en Innovatie van de Hogeschool der Kunsten in Utrecht stimuleert makers en docenten binnen en buiten de HKU om dat proces verder te onderzoeken.

Om dat te bewerkstelligen wordt de aandacht voor het onderzoek naar maakprocessen binnen alle curricula en ook als zelfstandige activiteit vormgegeven middels programma's of lectoraten. Binnen de onderzoeksdiscipline valt ook het bestuderen van de potentie en kracht van theatrale of muzische maakprocessen voor bijvoorbeeld het onderwijs of werkprocessen in bedrijven en organisaties. In experimentele laboratoria worden door zowel studenten en docenten van de HKU als door kunstenaars, kunstonderzoekers en andere belangstellenden verkenningen georganiseerd die tot verrassende uitkomsten leiden.

Voor de HKU maakte ik een eerste set van beschijvingen van wat de verschillende programma's en lectoraten verstaan onder hun vormen van onderzoek en legde daarin het verband tussen dit onderzoek en de innovatieve kwaliteit van het kunstonderwijs en het werk van kunstenaars. Deze serie vormt de basis voor webteksten die in de toekomst de aandacht van de HKU voor van onderzoek en innovatie moet verduidelijken aan studenten, docenten en andere belangstellenden. Een opdracht die te kenmerken valt als echt pionierswerk, waarbij de geboorte van teksten voor het eerst een vaste vorm geeft aan processen, inzichten en ervaringen die voorheen veelal intuïtief en mondeling werden verkend.

Zorg Verandert, zorgklant zoekt passende oplossingen

logo-zorg-verandert 0IederIn is een landelijke belangenorganisatie voor mensen met een beperking of chronische ziekte. IederIn is vanaf 2014 penvoerder en hoofdaannemer van het project Zorg Verandert. Dit project wil mensen met een beperking, chronisch zieken en/of ouderen helpen met het vinden van nieuwe manieren om langdurige verzorging en ondersteuning te organiseren.

 

De mogelijkheden voor deze langdurige zorg zijn sinds 2015 veranderd in het kader van de decentralisatie van de zorg naar gemeenten. Te verwachten is dat gemeenten minder mogelijkheden voor deze vormen van zorg zullen krijgen en dat meer wordt verwacht van zorgvragers zelf en hun directe omgeving.

 

Zorg verandert is een programma dat de zorgvrager voorbereidt op die veranderingen door middel van een actief programma dat wordt geflankeerd met een website, een monitor en meer dan 800 huiskamergesprekken bij de start in 2015. Ik ben betrokken geweest bij de advisering over de projectcommunicatie, waarbij een groot aantal afstemmingspartners, formele stakeholders, vrijwilligers en de achterbannen van bijna 10 aangesloten collega-organisaties waren vertegenwoordigd.

 

Ik verzorgde de briefing voor het webplatform en een strategische communicatieplan. In 2015 heb ik een vervolg op het communicatieplan geschreven en een stakeholdersanalyse ontwikkeld en uitgevoerd.

 

Hersenletsel.nl zet onzichtbare aandoening op de kaart

Logo Hersenletsel.nl Hersenletsel.nl is sinds juli 2014 de naam van een van de grootste patiëntenverenigingen voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH). De vereniging komt voort uit een samenvoeging van de Afasie Vereniging Nederland, Vereniging Cerebraal en de Nederlandse CVA-vereniging.


Jaarlijks lopen ruim 100.000 mensen enige vorm van hersenletsel op. Hersenletsel.nl wil getroffenen en hun naasten helpen de regie weer over hun leven te krijgen, waar dat mogelijk is. Maar ook willen de vereniging meer begrip en aandacht voor hun problematiek, vooral na de revalidatiefase. Immers, hersenletsel is een onzichtbare aandoening en mensen met hersenletsel worden doorgaans slecht begeleid en opgevangen, zeker in de periode na revalidatie.

Voor Hersenletsel.nl mocht ik de ontwikkeling van een nieuwe huisstijl begeleiden, een nieuwe website helpen ontwikkelen en vorm geven aan de introductie van de nieuwe vereniging middels artikelen in het Hersenletsel Magazine, ondersteunende activiteiten in de regio en een startbijeenkomst voor genodigden. Voor het hoofdkantoor in Velp betekent dit ook een complexe overgang naar een meer digitale manier van werken die veel vergt van vrijwilligers en andere betrokkenen. Maar met de inzet van iedereen komt hersenletsel straks beter op de kaart.